HUB OF STREAMING (“HOST”)

KULLANIM KOŞULLARI

 

1. Giriş

İşbu Hub of Streaming Kullanım Koşulları metni (“Kullanım Koşulları”) ile Kullanıcılar’ın herhangi bir şekilde www.hubofstreaming.com adresine (“Web Sitesi”) erişimlerine ve kullanımlarına ilişkin koşulları belirlemektedir.

Kullanıcılar, Web Sitesi’ne herhangi bir şekilde erişerek Kullanım Koşulları’nda belirtilen tüm hüküm ve koşulları okuduğunu, anladığını ve kabul ettiğini beyan etmektedir. Kullanıcı İşbu Kullanım Koşulları metninde ve HOST tarafından paylaşılan sair belgelerde yer alan şartları kabul etmemesi halinde Kullanıcı, Web Sitesi’ne hiçbir şekilde erişim sağlamamalıdır. İşbu Kullanım Koşulları’nı kabul etmemeniz halinde Web Sitesi’ni kullanmamanız ve Web Sitesi’ni derhal terk ederek HOST tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden yararlanmayı derhal bırakın.

 

2. Tanımlar

“Hub of Streaming” ve “HOST” Levazım Mahallesi Koru Sokak Birkent Sitesi G Blok No: 13j İç Kapı No: 4 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim olan ELLY OYUN TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade etmektedir.

“Kullanıcı”, www.hubofstreaming.com adresinde yer alan iletişim ve kayıt formu aracılığı ile kayıt yaptıran ve işbu Kullanım Koşulları metnini ve diğer dokümanları kabul eden kişileri ifade etmektedir.

“Web Sitesi”, başta www.hubofstreaming.com olmak üzere HOST’un işbu Kullanım Koşulları metni çerçevesinde sunduğu hizmetlere erişim imkânı sağlayan tüm web adreslerini ifade etmektedir.

 

3. Başlangıç

İşbu Kullanım Koşulları, ilgilinin Web Sitesi’ne herhangi bir şekilde erişmesi ile başlar. Kullanıcı, Web Sitesi’ne erişmek ile işbu Kullanım Koşulları’nın tüm hükümlerini ve her maddeyi ayrı ayrı okuyarak, her maddede ayrı ayrı mutabık kaldığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir

 

4. Web Sitesi’nin Kullanımı

Kullanıcı Web Sitesi’ne erişirken;

 • 18 yaşından büyük olduğunu veya bağlayıcı bir sözleşme yapmak için gerekli olan yetki ve ehliyete sahip olduğunu;
 • Hizmetlerin sunulmasının yetkili otoritelerce yasaklandığı yahut HOST’un kendi iradesi ile erişime kapalı olduğu belirli ülke veya bölgelerden Web Sitesi’ne erişim sağlamadığını;
 • Web Sitesi’ne hukuka ve mevzuata aykırı amaçlarla erişmeyeceğini aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezai sorumluluktan bizzat kendisinin sorumlu olacağını;
 • İşbu Kullanım Koşulları’nda öngörülen yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi halinde uğrayacağı zarardan HOST’un sorumlu tutulmayacağını;

kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları’nda belirtilen diğer sınırlamaların yanında, aşağıdaki koşulları da kabul etmektedir:

 • Web Sitesi’ne yanlış veya yanıltıcı bilgi yerleştirmeyeceğini,
 • Web Sitesi’ni ve sunulan hizmetleri kapsamı ve amacı dışında herhangi bir şekilde kullanmayacağını,
 • Web Sitesi’ne virüs, Trojan, solucan, zaman bombası veya herhangi bir sisteme, Web Sitesi’ne zarar vermeyi, bunlarla çakışmayı, bunları kesmeyi veya bunlardaki mülkiyeti kaldırmayı amaçlayan veya başkalarının Fikri Mülkiyet haklarını ihlal eden diğer herhangi bir bilgisayar programlama rutini sokmayacak veya yüklemeyeceğini,
 • Web Sitesi’nin bazı alanlarının ve özelliklerinin sadece yetkilendirilmiş Kullanıcılara açık olduğunu,
 • Web Sitesi’nin performans veya çalışmasını olumsuz etkileyebilecek veya yetkili kişilerin Web Sitesi’ne erişme yetenekleriyle çakışabilecek herhangi bir şekilde kullanamayacağını veya bunlara bu şekilde erişemeyeceğini,
 • Twitch, Youtube vb. platformlar vasıtasıyla işbu Kullanım Koşulları’nın geçerli kabul edildiği süre müddetçe başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun olmak üzere sair kanun ve ikincil mevzuata aykırı yayınlar yapmayacağını ve içerik üretmeyeceğini,
 • İşbu Kullanım Koşulları’nın geçerli kabul edildiği müddetçe yapılan yayınlar ve içerik üretimlerinde üçüncü herhangi bir kişinin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini,
 • Kumar, uyuşturucu, pornografi, nefret, ırkçılık, ayrımcılık, cinsiyetçilik, yasa dışı ve/veya sosyal olarak kabul edilemez olarak nitelendirilebilecek herhangi bir içerik veya yayın yapmayacağını.

 

5. Web Sitesi Aracılığıyla Paylaşılan Veriler

Tarafınızın kolay ve ücretsiz bir biçimde erişebileceği Gizlilik Politikası, Aydınlatma Metni vb. dokümanlarda yer verilen hükümlere halel getirmeksizin, Web Sitesi aracılığıyla HOST ile paylaştığınız veriler işbu Kullanım Koşulları metninin kapsamına da girmektedir. Kullanıcı, Web Sitesi aracılığıyla sağlamış olduğu bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt etmektedir. Kullanıcı gerekli olduğu takdirde paylaştığı bilgileri güncellemeyi kabul ve taahhüt etmektedir.

 

6. inStreamly Hizmetlerinin Kullanımı

HOST, Web Sitesi aracılığıyla kendisine başvuran Kullanıcıları talep edilen ürün ve hizmetlerin sağlanması ve iş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, Polonya’da yerleşik inStreamly P.S.A.’ya (Warsaw, Poland, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa (Warsaw) yönlendirmeyi tercih edebilmektedir.

İşbu yönlendirmeye ve ilgili veri aktarımına ilişkin detaylara Gizlilik Politikamız, Aydınlatma Metnimiz ve Açık Rıza Metnimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.
HOST tarafından gerçekleştirilen aracılık hizmeti sonucunda Web Sitesi’ni terk ederek inStreamly’ye ait web sitesi, aplikasyon ve benzeri platformlara erişim sağladığı andan itibaren inStreamly’nin Gizlilik Politikası’na ve Kullanım Koşulları’na tabi olacaktır.

 

7. Hizmet Karşılığı Ödemeler

Kullanıcının hak edeceği ödeme, HOST tarafından sağlanan sistem ve altyapının kullanım süresine göre değil, Kullanıcı’nın yayınlarında kullandığı web sayfasının veya sair alt sayfalarındaki reklam alanının görüntülenme sayısına bağlı olarak belirlenecektir. Kullanıcının web sayfasının tek başına görüntülenmiş olması reklam alanının görüntülenmesi anlamına gelmemektedir. Kullanıcı, kendisiyle akdedilen sözleşme hükümleri çerçevesinde belirli bir reklamı usulüne ve hukuka uygun bir biçimde web sayfasına eklemek suretiyle bir ödemeye hak kazanacaktır. Söz konusu ödemeye ilişkin hükümler taraflar arasında akdedilecek münferit sözleşme çerçevesinde belirlenecektir. Ödemeler, aktif reklam sürecinin (detayları Kullanıcı ile yapılacak münferit sözleşme ile belirlenecektir) tamamlanmasını müteakiben HOST adına kesilecek faturanın HOST’un belirlediği usul ve esaslara uygun bir biçimde HOST’un sağladığı sisteme yüklendikten sonra 30 (otuz) gün sonra Kullanıcı’ya ödenecektir. Kullanıcı, kendisinin ve HOST’un tabi olduğu hukuk uyarınca karşılamakla mükellef olduğu her türlü giderden, vergiden ve sair mali yükümlülüklerden tek başına sorumlu olduğunu, HOST’un bu nedenle maruz kalabileceği her türlü zarar, ziyan ve ödemeden HOST’u ari tutacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

Başta banka havale/EFT/FAST ücretleri olmak üzere, Kullanıcı’ya yapılacak olan ödemelere ilişkin maliyetler nedeniyle, bu maliyetlerin optimize edilmesi amacıyla HOST, Kullanıcı tarafından çekilebilecek ödeme miktarlarına çeşitli sınırlamalar getirebilecektir. Transfer edilebilecek ödeme miktarına ilişkin birtakım sınırlamalar HOST tarafından belirlenebilecek ve zaman zaman tamamen HOST’un inisiyatifinde olmak üzere değiştirilebilecektir. Kullanıcı, işbu hükümleri peşinen kabul etmektedir. İlgili limitler ise şu şekildedir:

 • Hesaptan Asgari Para Çekim Limiti 500 (beş yüz) Türk Lirası’dır.

 

İşbu Kullanım Koşulları’nın ve/veya HOST tarafından web sitesinde ilan edilen ve zaman zaman güncellenebilen Açık Rıza metinlerinin, Gizlilik Politikasının, ve Aydınlatma Metinlerinin ve taraflar arasında akdedilecek olan münferit sözleşmenin başta bot hesaplar vasıtası ile görüntülenme sayısını arttırmak dahil olmak üzere herhangi bir suretle ihlal edilmesi durumunda ilgili ihlalin gerçekleştiği süreç boyunca ve ihlali takip eden hallerde Kullanıcı herhangi bir ücrete hak kazanamayacaktır. Kullanıcı, işbu hükmü peşinen kabul ve taahhüt etmektedir.

 

8. Sorumsuzluk Beyanı

Kullanıcı, web sitesinde oluşabilecek teknik arızalardan, kesintilerden ve bunlardan kaynaklanan herhangi bir aksaklık ve/veya zarardan HOST’un hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul etmektedir.

HOST, Kullanıcı’nın Web Sitesi’nde sağlanan ürün ve hizmetlerden yararlanırken yanlış ve eksik veriler sağlamasından ve bu tür verileri değişikliğe rağmen güncellemesinden dolayı herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kullanıcı, kendisinin veya yönettiği ikincil herhangi bir hesap üzerinden gerçekleştirdiği tüm eylem ve ihmallerinden tamamen ve münhasıran sorumlu olduğunu ve HOST’u her türlü zarar ve ziyandan ari tutacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

HOST, Web Sitesi aracılığı ile üçüncü taraf internet siteleri verilen bağlantılardan, bu internet siteleri üzerinden sunulan herhangi bir ürün, hizmet ve bilgilerden sorumlu olmayacaktır. Her bir Kullanıcı işbu Kullanım Koşulları kapsamı dışındaki diğer internet siteleri ve platformların kullanımından bizzat sorumlu olup ilgili platformların kullanımına ilişkin kullanım koşulları, gizlilik politikası ve sair belgeleri özenle incelemelidir. Kullanıcı, 3. kişi platformlarının, örneğin inStreamly’nin web sitesi ve platformlarının, kullanımı sebebiyle bir zarara uğraması halinde HOST’un sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul etmektedir.

Bağlantı sağlanan üçüncü kişilere ait ürün ve hizmetlerden yararlanırken ilgili üçüncü kişinin belirlediği kullanım şartlarına, gizlilik politikasına vb. hususlara uyulmasına ilişkin sorumluluk tamamen Kullanıcı’ya aittir. HOST, üçüncü kişilerin kullanım koşullarının ve diğer hususlarının ihlal edilmesinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.

HOST, bağımsız bir şirket olup ve herhangi bir kuruluşun temsilcisi değildir. Kullanıcı tarafından HOST dışında yapılan işlemlerden ve bu işlemlerden doğan ya da doğacak zararlardan HOST hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

9. Kullanım Koşullarındaki Değişiklikler

HOST, dilediği zaman işbu Kullanım Koşullarını güncelleme, değiştirme, revize etme ve askıya alma hakkını saklı tutmaktadır. Bu değişiklikler, Web Sitesi üzerinden veya başka bir bildirim yolu ile yayınlandıktan sonra kendiliğinden geçerli olacaktır. Yapılan değişikliklerin takip edilmesi Kullanıcı’nın sorumluluğunda olup Kullanıcılar’ın Web Sitesi’ne erişmeyi sürdürmeleri, yapılan değişikliklerin kabulü anlamına gelecektir.

 

10. Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları

HOST markası ve logosu, HOST Web Sitesi’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak HOST tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, HOST’un veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, Web Sitesi’nin bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda HOST’un yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı’nın, üçüncü kişilerin veya HOST’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, HOST’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

11. Bütünlük ve Bölünebilirlik

İşbu Kullanım Koşulları ve ekleri ayrılmaz bir bütün olarak değerlendirilecek ve bu kapsamında öngörülen tüm hükümler işbu Kullanım Koşulları’nın tüm ekleri bakımından da sonuç doğuracaktır.

Kullanım Koşulları’nın maddelerinden herhangi birinin yetkili bir mahkeme tarafından yasadışı, geçersiz veya icra edilemez olduğuna karar verilmesi veya uygulanmaması halinde; söz konusu hüküm, geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde etkisiz hale gelecek ve işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

Esasa ilişkin önemli bir hükmün geçersiz hale gelmesi halinde ise, HOST söz konusu geçersiz hükmün yerine geçmek üzere ilgili geçersiz ve ifa edilemez hükme benzer ve söz konusu hükmün amaçlanan etkisine mümkün mertebe en yakın anlamda olan bir hüküm tadil edecektir.

 

12 Yürürlük ve Uygulanacak Hukuk

İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Web Sitesi’ne herhangi bir şekilde erişmesi anında yürürlüğe girecek olup erişim devam ettiği sürece yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İşbu Kullanım Koşulları’na Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunları uygulanacak olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.