HUB OF STREAMING (“HOST”)

KULLANICI AYDINLATMA METNİ

 

Son Güncelleme: 06.06.2023

ELLY OYUN TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ (“HOST”, “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel verilerinizi işlediğimiz faaliyetlerimiz hakkında size işbu Aydınlatma Metni (“Metin”) ile bilgi vermekteyiz.

İşbu Metin, HOST ile www.hubofstreaming.com internet sitesi üzerinden tarafımızla iletişime geçen gerçek kişilere veya tüzel kişilerin temsil yetkilisi/yetkililerine ilişkin kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile ilgili mevzuat kapsamında işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır.

 

A. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu, Mersis Numarası 0332142578900001 olan ELLY OYUN TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ’dir. HOST’un iletişim bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Adres : LEVAZIM MAH KORU SOK NO: 13 J/4 BEŞİKTAŞ/İSTANBUL
 • Telefon : 0212 278 78 05
 • E-posta : info@hubofstreaming.com

 

B. KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ

Platformlarımızı ziyaret ettiğimizde veya kullandığınızda aşağıda yer alan kategorilerdeki kişisel verilerinizi işlemekteyiz: 

Kişisel Veri Kategorisi

Kişisel Veri Örneği

 Kimlik Bilgileri 

Ad, Soyadı, Unvan

İletişim Bilgileri

E-posta adresi, Twitch Kanal Bağlantısı, Youtube Kanal Bağlantısı vb., Telefon numarası ve diğer kişisel veriler

Pazarlama Bilgisi

HOST ile Kullanıcı arasında iletişim formunda yer alan mesaj bölümü, telefon ve/veya e-posta üzerinden gerçekleştirilen konuşma ve yazışmalar, iletişim geçmişi,

İstatistiki Bilgiler

Kullanıcının kullandığı işletim sistemi ve tarayıcı, cihaz tipi, Kullanıcı cihazı tarafından bildirilen coğrafi bölge

 

C. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuki sebeplere dayanarak tarafımızca işlenmektedir: 

Amaçlar

KVKK m.5/2 Kapsamında Hukuki Sebepler

·         Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’e uyulması

·         Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi

·         Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. 

·         Kimlik ve iletişim bilgilerinin güncellenmesi

·         Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi 

·         Talep / Şikayetlerin Takibi

·         Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

• Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, 

• Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

• Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

• Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara (MASAK, BTK, BDDK, GİB gibi) Bilgi Verilmesi

• Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

·         Talep / Şikayetlerin Takibi 

·         Hesap güvenliğinin sağlanması için kullanıcıdan bilgi/belge talep edilmesi

·         Mal / Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

·         Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

·         İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi   

·         Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi 

·         Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

·         Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

·         Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi

·         İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman herhangi bir kısıtlama ve zarara uğramaksızın geri çekebilirsiniz. Buna yönelik taleplerinizi bize yukarıdaki iletişim kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.

 

D. TOPLAMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz, bu Metnin C başlığında belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için KVKK’nın 5 (2) belirtilen hukuki sebebe dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ilgili kişi tarafından web sitemizde bulunan formların doldurulması, e-posta iletisi gönderilmesi ve yetkili kamu kurumları tarafından gönderilen tebligatlar üzerinden toplanmaktadır.

İstatistiki kişisel verileriniz size verdiğimiz hizmeti geliştirmek amacıyla sitemize entegre ettiğimiz alt yapısı yurt dışında bulunan tedarikçimiz tarafından (Google Analytics) toplanmaktadır.

 

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

HOST, kişisel verilerinizi ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

Ayrıca, veri minimizasyonu çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürenin sona ermesiyle imha etmektedir. 

Kişisel verilerinizin imha edilmesini istediğinizde yukarıdaki iletişim kanallarımızdan bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz imha talebinizi en kısa sürede yerine getirecektir. Fakat, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da bir hakkın tesisi ve korunması söz konusu ise HOST, bu amaçla işlediği verileri gerekli olan süre kadar saklamaya devam edebilecektir. 

 

F.KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Gerek Anayasa gerekse de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, HOST kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile KVKK’nın 8 (2) (a) maddeleri uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

Yurt Dışına Aktarım

HOST, hukuka uygun olarak topladığı kişisel verileri kural olarak yurt dışına aktarmamaktadır.

Size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmemiz için, yukarıda da açıklandığı üzere ilgili iletişim ve kayıt vasıtaları aracılığı ile HOST’a ulaşarak paylaştığınız; ad ve soyadı gibi kimlik bilgileri, e-posta ve telefon gibi iletişim bilgileri, Twitch, Youtube vb. hesaplarınıza ilişkin bilgiler,  Kanun’un “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, , Polonya’da yerleşik inStreamly P.S.A. (Warsaw, Poland, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa (Warsaw) ile SİZDEN ÖNCEDEN AÇIK RIZA ALINARAK paylaşılabilecektir.

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve kişisel verilerinizin saklanması amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Söz konusu veri aktarımı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, size sunulan ürün ve hizmetlerin ifası, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla açıklanan şekilde yurt dışına aktarılabilecektir. Yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

G. VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLECEK?

HOST faaliyeti çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi aşağıdaki kişi veya kurumlar (“Alıcılar”) ile paylaşabilecektir:

 • HOST Çalışanları: Kişisel verileriniz, HOST bünyesinde gizlilik yükümlülüğü içeren sözleşme ve hizmet yönetimi ile görevlendirilen personel tarafından da işlenebilmektedir.
 • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar: HOST adına ve onun talimatları doğrultusunda, kişisel veri işleme ihtiyacına istinaden belirli hizmetleri (örn. Veri depolama, HOST adına mesaj gönderme, tüketici hizmeti, Web Sitesinin işletilmesine ilişkin BT hizmetleri, e-posta gönderme) gerçekleştirmek için üçüncü şahıslardan da yararlanabilir.

Yukarıda belirtilen HOST Çalışanları ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısı veri işleyenler bir gizlilik yükümlülüğü üstlenmiştir ve kendilerine erişim hakkı tanınan kişisel verileri üstlendikleri işlevleri yerine getirmek dışında başka bir amaç için kullanamazlar. Ayrıca yasal gizlilik yükümlülüğüne de tabidirler.

 

H. ÇOCUKLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

18 yaşın altında ve reşit olmayanların Platformlarımızı kullanmaları yasaktır. Bu grupta yer alan kişiler, Platformlarımız üzerinden herhangi bir ücretli hizmeti sipariş etmemeli veya Platformlarımızda online olmamalıdır.

 

İ. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin; 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hali) çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi İlgili Kişi Başvuru Formu’nda belirtilen bütün bilgileri doldurmak suretiyle KVKK’nın 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Levazım Mahallesi Koru Sokak Birkent Sitesi G Blok No: 13j İç Kapı No: 4 Beşiktaş/İstanbul adresindeki HOST’a bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca daha HOST’a bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@hubofstreaming.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

 

J. UYGULAMA ve YÜRÜRLÜK

İşbu Aydınlatma Metni Şirketimizin internet sitesinde https://www.hubofstreaming.com da yayımlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir.

HOST yasal düzenlemeler ve Şirket politikaları doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapabilir. Tüm bu değişiklik ve güncellemeler doğrultusunda web sitemizdeki dokümanlar güncellenecektir. Dokümanlarda yapılan en son değişiklik tarihi metnin en başında belirtilecektir. Söz konusu güncellemeleri takip etmek adına zaman zaman dokümanları incelemek sizin sorumluluğunuzdadır.

 

K. GÜVENLİK ZAFİYETİNİN RAPORLANMASI

HOST olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Bununla birlikte verilerinizin güvenliğine ilişkin herhangi bir sorun fark ederseniz bize bildiriniz.

Bu konuda bize ileteceğiniz gönderide; güvenlik zafiyetinin detaylarını, bu zafiyeti aynen görebilmek veya doğrulamak için ne yapmamız gerektiğini açıklayan bir e-postayı, iletişim bilgilerinizi ve adınızı da içerecek şekilde info@hubofstreaming.com adresine gönderiniz. Kişisel verilerinizin korunmasının ihlal edilmesini düşünüyorsanız aşağıdaki İlgili doldurup yukarıdaki iletişim kanallarımızdan herhangi biriyle tarafımıza iletebilirsiniz.