HUB OF STREAMING (“HOST”)

GİZLİLİK POLİTİKASI

 

ELLY OYUN TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “HOST” olarak anılacaktır) “kişisel verilerinizin gizliliğini korumaya ve kişisel verilerinize, özellikle gizlilik kurallarına atıfta bulunarak, temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra kişisel haysiyetlerinize göre muamele edilmesini sağlamaya büyük önem vermektedir.

İşbu Gizlilik Politikası, www.hubofstreaming.com uzantılı internet sitesi (“Web Sitesi”) ziyaretçilerinin kişisel verilerinin toplanması, işlenme amacı ve güvenliğinin sağlanmasına ilişkin politikalarımızı ve prosedürlerimizi açıklar ve size yasal koruma mevzuatı ile haklarınızı anlatır. Web Sitemizi kullanarak, bilgilerinizin HOST tarafından bu Gizlilik Politikasına uygun olarak toplanmasını ve kullanılmasını kabul etmektesiniz. Dolayısıyla, Gizlilik Politikasını Web Sitesini kullanmadan önce dikkatle okumanızı rica eder ve aşağıda yer alan Gizlilik Politikası ile yasal olarak bağlı kalmayı kabul etmiyorsanız, Web Sitemizi kullanmamanız gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Web Sitemiz bağlamında tarafımızca toplanan herhangi bir kişisel bilgi ve veri, HOST tarafından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kullanılacaktır. HOST tarafından gerçekleştirilen herhangi bir kişisel veri işleme aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilerek yasallık, adalet, şeffaflık, amaç sınırlaması, saklama sınırlaması, veri minimizasyonu, doğruluk, bütünlük ve gizlilik ilkelerine saygı gösterilerek gerçekleştirilecektir.

Kişisel verilerinizi işlenme yöntemlerine dair faaliyetlerimiz ve amaçları hakkında size detaylı aydınlatma metnimiz (“Aydınlatma Metni”) ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamda, Kanun’un 4. maddesinde yer alan ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuki sebeplere dayanarak kişisel verilerin korunmasına ilişkin bilgi vermekteyiz. Aydınlatma Metnimizi incelemenizi rica ederiz.

HOST işbu Gizlilik Politikası yanında başka gizlilik koşulları veya politikalarına tabi olan kampanya, promosyon ve/veya ürün ve hizmet sunumu gerçekleştirebilmektedir. Bu tür hizmetlerden faydalanmadan önce, katılım göstereceğiniz ilgili internet sitelerimizin ek gizlilik koşulları, aydınlatma metinleri ve sair koşullarını okumanızı tavsiye ederiz.

 

A. Veri Sorumlusu

Kişisel verilerinizin işlenmesinde veri sorumlusu, Levazım Mahallesi Koru Sokak Birkent Sitesi G Blok No: 13j İç Kapı No: 4 Beşiktaş/İstanbul adresinde mukim olan ELLY OYUN TEKNOLOJİLERİ VE BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ’dir.

 

B. Kişisel Veri Kategorileri

Web sitemizde yer alan iletişim ve kayıt formları aracılığı ile tarafımızla paylaştığınız adınız ve soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz, Twitch, Youtube vb. hesap bağlantı adresleriniz, Discord vb. uygulama kullanıcı ismi ve sair kişisel veriler, iş unvanınız, tarafınıza ilişkin marka/ajans bilgileriniz, bulunduğunuz ülke ve şehir, kullandığınız işletim sistemi ve tarayıcı, cihaz tipi, kullanıcı cihazı tarafından bildirilen coğrafi bölge ve tarafımızla iletişime geçerken herhangi bir suretle bizimle paylaştığınız her türlü kişisel veriler, HOST tarafından Kanun ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu kararları da dahil olmak üzere yerel kanun ve yönetmeliklere uygun olarak işlenecektir.

Üçüncü şahıslara ait herhangi bir kişisel veri, yalnızca yasal vasi pozisyonunuz veya bu verilerin atıfta bulunduğu kişinin açık rızası ile bunu yapma hakkınız varsa sağlayabileceksiniz. Bu şekilde bir veri paylaşımından ve işlenmesinden tek sorumlunun siz olacağınızı peşinen kabul etmektesiniz.

 

C.KİŞİSEL VERİLERİ TOPLAMA VE İŞLEME AMAÇLARI

Kişisel veri, belirli veya kimliği belirlenebilir gerçek ve tüzel kişilere ilişkin bütün bilgilerdir. Kişisel verileriniz aşağıda sayılan amaçlarla Kanun’un 4. maddesindeki ilkelere uygun olarak ve 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuki sebeplere dayanarak tarafımızca işlenmektedir. HOST, faaliyetlerini yürütürken tarafınızdan sağlanan verileri;

 • Sağladığımız ürün ve hizmetlerden faydalanmak amacıyla web sitemizde yer alan iletişim ve/veya kayıt formları aracılığı ile kendi hür iradenizle oluşturduğunuz kayıt ve benzeri talepleri karşılamak amacıyla,
 • Web sitemiz üzerinden oluşturduğunuz kayıt talebi sonrası gerekli işlem ve prosedürlerin tamamlanması amacıyla,
 • Vergi ve sair mevzuatlardan kaynaklanan yükümlülükler, davaların yürütülmesi, iç grup raporlaması amacıyla ve bunlarla sınırlı olmamak üzere iç denetim amacıyla güvenlik, üretkenlik, hizmetlerin kalitesi, yönetim kontrol, belgelendirme, üçüncü kişilerle paylaşılmamak üzere istatistik raporlamalar hazırlamak ve kanunla belirlenen yükümlülüklere uyulmak amacıyla,

ilgili Kanun ve ikincil mevzuat hükümlerine uygun bir biçimde işleyecektir.

HOST, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının a, c, ç, e ve f bendinde yer alan şartların gerçekleşmesi halinde kişisel verileriniz açık rızanız aranmaksızın işlenecektir.

Kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik verdiğiniz açık rızayı dilediğiniz zaman herhangi bir kısıtlama ve zarara uğramaksızın geri çekebilirsiniz. Buna yönelik taleplerinizi bize yukarıdaki iletişim kanallarımız üzerinden iletebilirsiniz.

 

D. TOPLAMA YÖNTEMİ

Web Sitemiz ziyaretçilerinin kişisel verileri Kanun’un 5/(2) fıkrasında belirtilen hukuki sebebe dayanarak otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle ilgili kişi tarafından web sitemiz üzerinden iletişime geçilmesi, çerezler ve yetkili kamu kurumları tarafından gönderilen tebligatlar üzerinden vasıtasıyla Kanun ve yürürlükteki diğer mevzuatların gerektirdiği adalet, bütünlük ve şeffaflık ilkelerine göre toplanarak işlenecektir.

İstatistiki kişisel verileriniz size verdiğimiz hizmeti geliştirmek amacıyla sitemize entegre ettiğimiz alt yapısı yurt dışında bulunan tedarikçimiz tarafından (Google Analytics) toplanmaktadır.

 

E. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

HOST, kişisel verilerinizi ancak uymakla yükümlü olduğu ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir.

Ayrıca, veri minimizasyonu çalışmaları yapmakta, kişisel verilerin saklanması için mevzuatta öngörülen süreleri tespit etmekte veya mevzuatta öngörülen bir süre olmaması halinde işleme amacına göre azami süreyi tespit etmekte ve kişisel verileri bu sürenin sona ermesiyle imha etmektedir. 

Kişisel verilerinizin imha edilmesini istediğinizde iletişim kanallarımızdan bizimle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Ekibimiz imha talebinizi en kısa sürede yerine getirecektir. Fakat, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi ya da bir hakkın tesisi ve korunması söz konusu ise HOST, bu amaçla işlediği verileri gerekli olan süre kadar saklamaya devam edebilecektir. 

 

F. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Gerek Anayasa gerekse de Kanun kapsamında yer alan hükümler doğrultusunda, HOST kişisel verilerin yurt içi ve/veya yurt dışı ile paylaşılması konusunda azami özen ve dikkat göstermekte olup, bu kapsamda mevcut düzenlemelere uygun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. 

Kişisel verileriniz, aşağıda belirtilen amaçlar ile Kanun’un 8. Maddesinin (2)/a fıkrası uyarınca ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın aktarılacaktır:

 • İlgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla, gerekmesi veya talep gelmesi halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.
 • Hukuki süreçlerin takip edilebilmesi amacıyla avukatlarımız ile sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde gerektiği kadar paylaşılabilecektir.

 

Yurt Dışına Aktarım

HOST, hukuka uygun olarak topladığı kişisel verileri kural olarak yurt dışına aktarmamaktadır.

Size sunduğumuz hizmet kalitesini ve hizmet sürekliliğini sağlayabilmemiz için, yukarıda da açıklandığı üzere ilgili iletişim ve kayıt vasıtaları aracılığı ile HOST’a ulaşarak paylaştığınız; ad ve soyadı gibi kimlik bilgileri, e-posta ve telefon gibi iletişim bilgileri, Twitch, Youtube vb. hesaplarınıza ilişkin bilgiler,  Kanun’un “Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması” başlıklı 9. maddesindeki kurallara uyularak ve gerekli teknik ve idari tedbirler alınarak, , Polonya’da yerleşik inStreamly P.S.A. (Warsaw, Poland, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, 02-013 Warszawa (Warsaw) ile SİZDEN ÖNCEDEN AÇIK RIZA ALINARAK paylaşılabilecektir.

İş faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamaları ve yazılımları (“BT Sistemleri”) kullanılacaktır. Sunulan bu hizmetlerin alt yapısı ve veri tabanları yurt dışında bulunmaktadır.

Kişisel verileriniz, iletişim faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve kişisel verilerinizin saklanması amaçlarıyla kullanılan BT Sistemleri’nin alt yapısı ve veri tabanlarının yurt dışında bulunması nedeniyle “açık rızanız alınarak” yurt dışına aktarılacaktır.

Söz konusu veri aktarımı iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, size sunulan ürün ve hizmetlerin ifası, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi amaçlarıyla kaydedilebilecek ve dolayısıyla açıklanan şekilde yurt dışına aktarılabilecektir. Yurt dışına aktardığımız kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar dışında yurt dışındaki diğer 3. kişilerle paylaşılmamaktadır.

 

G. VERİLERİNİZE KİMLER ERİŞEBİLECEK?

HOST faaliyeti çerçevesinde ve yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerinizi aşağıdaki kişi veya kurumlar (“Alıcılar”) ile paylaşabilecektir:

 • HOST Çalışanları: Kişisel verileriniz, HOST bünyesinde gizlilik yükümlülüğü içeren sözleşme ve hizmet yönetimi ile görevlendirilen personel tarafından da işlenebilmektedir.
 • Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcılar: HOST adına ve onun talimatları doğrultusunda, kişisel veri işleme ihtiyacına istinaden belirli hizmetleri (örn. Veri depolama, HOST adına mesaj gönderme, tüketici hizmeti, Web Sitesinin işletilmesine ilişkin BT hizmetleri, e-posta gönderme) gerçekleştirmek için üçüncü şahıslardan da yararlanabilir.

Yukarıda belirtilen HOST Çalışanları ve Üçüncü Taraf Hizmet Sağlayıcısı veri işleyenler bir gizlilik yükümlülüğü üstlenmiştir ve kendilerine erişim hakkı tanınan kişisel verileri üstlendikleri işlevleri yerine getirmek dışında başka bir amaç için kullanamazlar. Ayrıca yasal gizlilik yükümlülüğüne de tabidirler. Veri işleyen olarak hareket eden şirketlerin tam ve güncel listesi, istek üzerine, info@hubofstreaming.com adresine yazılarak temin edilebilir.

 

H. ÇOCUKLARA İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 

18 yaşın altında ve reşit olmayanlar ile ilgili kişisel veriler ancak veli veya vasisinin açık rızasına istinaden toplanabilir. 18 yaşın altında ve reşit olmayanların veli veya vasisinin açık rızası olmaksızın Web Sitesini kullanmaları kesinlikle yasaktır.

 

İ. VERİ SAHİBİNİN HAKLARININ GÖZETİLMESİ

Kanun’un 11. maddesi uyarınca ilgili kişilerin; 

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar (Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hali) çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları bulunmaktadır.

Kanun’un 28. maddesinde öngörülen istisnai haller saklıdır.

Bu haklarınız ile ilgili taleplerinizi Kanun’un 11. maddesi ile 13. maddesinin 1. fıkrası ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince,

 • Levazım Mahallesi Koru Sokak Birkent Sitesi G Blok No: 13j İç Kapı No: 4 Beşiktaş/İstanbul adresindeki HOST’a bizzat gelerek,
 • Kimliğinizi tespit edebilmek ve yanlış kişilere bilgi vermemek adına yazılı olarak noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektup ile,
 • Güvenli elektronik imza, mobil imza ya da (varsa) tarafınızca HOST’a bildirilen ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@hubofstreaming.com adresine elektronik posta göndererek iletebilirsiniz.

Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklara ek olarak, kişisel verilerinizin işlenmesine dair açık rıza vermeniz halinde, söz konusu açık rızayı dilediğiniz zaman geri alma hakkına sahip olduğunuzu hatırlatırız.

 

J. UYGULAMA ve YÜRÜRLÜK

İşbu Gizlilik Politikası HOST’un internet sitesinde (https://www.hubofstreaming.com)  yayımlanır ve yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüktedir.

HOST yasal düzenlemeler ve politikaları doğrultusunda değişiklik veya güncellemeler yapma hakkını gizli tutmaktadır. HOST işbu Gizlilik Politikası’nda herhangi bir zamanda ve size önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik veya güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Lütfen zaman zaman Gizlilik Politikamızda herhangi bir değişiklik veya güncelleme olup olmadığını kontrol edin, herhangi bir değişiklik ve güncelleme yapıldığı takdirde bunlar Platformlarımızda gösterilecek ve Gizlilik Politikası’nın ilk sayfasında bunların yürürlük tarihi belirtilecektir.

 

K. GÜVENLİK ZAFİYETİNİN RAPORLANMASI

HOST olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli teknik ve idari tedbirleri almış bulunmaktayız. Bununla birlikte verilerinizin güvenliğine ilişkin herhangi bir sorun fark ederseniz bize bildiriniz.

Bu konuda bize ileteceğiniz gönderide; güvenlik zafiyetinin detaylarını, bu zafiyeti aynen görebilmek veya doğrulamak için ne yapmamız gerektiğini açıklayan bir e-postayı, iletişim bilgilerinizi ve adınızı da içerecek şekilde info@hubofstreaming.com adresine gönderiniz. İlgili Kişi Başvuru Formu ve İhlal Formunu doldurup yukarıdaki iletişim kanallarımızdan herhangi biriyle tarafımıza iletebilirsiniz.